Otevírací doba
Po - Pá:
8:00 - 16:30
Sobota:
Zavřeno
Neděle:
Zavřeno
Sídlo firmy

MY GARAGE Auto Care s.r.o.
Holyňská 429/5, Praha, 152 00
IČ: 10719717

Všeobecné obchodní podmínky

Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek pro provádění prací na motorových vozidlech, na příslušenství vozidel a jejich součástech (dále jen „VOP“) je úprava základních obchodních vztahů mezi společností MY GARAGE Auto Care s.r.o., IČO: 107 19 717, se sídlem Praha 5, Holyňská 429/5, PSČ 152 00 (dále jen „autoservis“) a zadavatelem zakázky (dále jen „zákazník“). Zákazník přijímá a uznává následující VOP jako závazné pro všechna plnění, která mají být provedena v rámci prací na motorových vozidlech, na příslušenství vozidel a jejich součástech, což stvrzuje podpisem zakázkového listu.

1.Podpisem zakázkového listu dochází k uzavření smlouvy o dílo ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb

2.Dohoda o provedení prací opravňuje autoservis k udělování dílčích zakázek svým subdodavatelům, k provádění zkušebních jízd a k přepravě vozidla, jehož se práce týkají.

3.V zakázkovém listu je uveden rozsah prací a odhadovaná cena zakázky. V případě, že bude nutno provést práce nad rámec zakázky, nebo cena zakázky bude o více než 10% vyšší, než cena uvedená v zakázkovém listě, vyžádá si autoservis souhlas zákazníka, a to formou emailu nebo SMS zprávy.

4.Předání předmětu zakázky a jeho převzetí zákazníkem se provádí v provozovně autoservisu, není-li dohodnuto jinak.

5.Cena zakázky je splatná ihned při převzetí předmětu zakázky zákazníkem, nestanoví-li daňový doklad pozdější datum splatnosti.

6.V případě prodlení s úhradou ceny zakázky je zákazník povinen zaplatit autoservisu smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny zakázky za každý den prodlení.

7.Autoservis je oprávněn požadovat na zákazníkovi složení přiměřené zálohy na cenu zakázky, a to již při přijetí vozidla do opravy nebo v průběhu opravy.

8.Všechny náhradní díly a příslušenství použité při provádění zakázky zůstávají ve vlastnictví autoservisu až do okamžiku úplného uhrazení konečné ceny zakázky.

9.Autoservis je povinen dodržet termín dokončení, který byl v zakázkovém listu označen. Pokud se změní nebo rozšíří objem prací oproti původnímu zadání zakázky, a následkem toho není možné původní termín dokončení dodržet, je autoservis povinen uvědomit zákazníka a sjednat nový termín dokončení a rozšířit zakázku o provedení prací navíc.

10.Pokud zákazník nepřevezme předmět zakázky do jednoho (1) týdne od oznámení o dokončení zakázky, je v prodlení. V případě prodlení s převzetím zakázky bude autoservis účtovat parkovné ve výši 100,– Kč denně. Ocitne-li se zákazník v prodlení s převzetím předmětu zakázky nese nebezpečí vzniku škody, nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení na předmětu zakázky.

11.Zákazník předává vozidlo autoservisu bez jakýchkoliv movitých věcí, které nejsou příslušenstvím nebo součástí vozidla. Autoservis nenese odpovědnost za ztrátu, odcizení nebo zničení jakékoliv movité věci, která bude zanechána v motorovém vozidle.

12.Autoservis odpovídá za škodu způsobenou na předmětu zakázky po dobu jejího provádění. Toto platí i pro škody vzniklé během zkušebních jízd nebo převozu předmětu zakázky. Řídí-li během zkušební jízdy vozidlo zákazník nebo jím pověřená osoba, přechází nebezpečí škody a odpovědnost za škodu na zákazníka.

13.Zákazník bere na vědomí, že u vozidel starších deseti let, může při demontáži a opravách vozidla dojít k poškození nebo zničení jednotlivých dílů motorového vozidla. Autoservis nenese odpovědnost za poškození dílů již degradovaných v důsledku koroze nebo jiné únavy materiálu v souvislosti s plynutím času a vlivu prostředí.

14.V případě, kdy za škodu na předmětu zakázky odpovídá autoservis, je povinen učinit opatření k odstranění škody, a to zejména opravou předmětu zakázky na své náklady. Pokud opravu provést nelze, nebo je-li spojena s neúměrně vysokými náklady, uhradí autoservis zákazníkovi částku ve výši ceny předmětu zakázky ke dni poškození, maximálně však do výše výrobcem doporučené prodejní ceny předmětu zakázky.

15.Autoservis je oprávněn zadržet předmět zakázky k zajištění své splatné pohledávky za zákazníkem. Zadržovací právo lze uplatnit i vzhledem k pohledávkám z dříve provedených prací, dodávek náhradních dílů a jiných plnění, pokud mají souvislost s předmětem zakázky. V případě uplatnění zadržovacího práva autoservis bez zbytečného odkladu emailem nebo písemně vyrozumí zákazníka o zadržení předmětu zakázky a jeho důvodech. Zadržovací právo zaniká uhrazením pohledávky v plné výši včetně případné smluvní pokuty.